Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Zend’r taal: de rechtsvorm Zend’r taal, gevestigd te Bavel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68776546.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Zend’r taal een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel als bepalingen zoals die in dit document zijn opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Zend’r taal voor de klant gaat uitvoeren. Hieronder worden onder andere verstaan maar niet uitsluitend: het geven van incompany communicatie- en taaltrainingen (NT1, NT2, Engels, Duits en Frans) voor expats, arbeidsmigranten en moedertaalsprekers door middel van groepslessen en 1:1 begeleiding.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Zend’r taal en de klant op basis waarvan Zend’r taal de diensten zal gaan uitvoeren.

1.6. B2B: de zakelijke klant die uit naam van een beroep of bedrijf overeenkomsten sluit.

1.7. Deelnemer: de persoon die de taaltrainingen volgt. Dit kan ook een medewerker van de klant zijn.

1.8. Informatie: alle gegevens die de klant aan Zend’r taal aanlevert.

1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving zoals WhatsApp.

1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Zend’r taal worden verstrekt, ingevoerd, opgeslagen en verwerkt.

1.11. Website: www.zendrtaal.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Zend’r taal gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, andere verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door een akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat met de inhoud ervan.

2.3. Als er verschillen zijn tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen in een getekende overeenkomst, gaan de bepalingen uit de overeenkomst boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen en/of werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd die door Zend’r taal zijn ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen deze overeenkomst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Andere voorwaarden zijn dus niet van toepassing op de gesloten overeenkomst.

2.6. Zend’r taal mag de algemene voorwaarden altijd wijzigen, ook voor bestaande overeenkomsten. Als Zend’r taal de algemene voorwaarden wijzigt, stelt Zend’r taal de klant daarvan op de hoogte. De klant mag de overeenkomst ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelden, of tot maximaal 7 dagen na het in werking treden van deze algemene voorwaarden.

2.7. Als er omstandigheden zijn waardoor bepaalde artikelen en/of bepalingen uit deze algemene voorwaarden wettelijk niet zijn toegestaan of ongeldig worden verklaard (nietig), dan worden deze artikelen buiten beschouwing gelaten. De overige artikelen blijven dan wel van toepassing. Daarnaast zullen Zend’r taal en de klant overleggen welke nieuwe bepaling de oude bepaling vervangt, waarbij wordt gekeken naar het doel en de strekking van de oude bepaling.

ARTIKEL 3. AANBOD

3.1. Als een aanbod van Zend’r taal een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit duidelijk in het aanbod aangegeven. Als er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant het aanbod niet binnen die 14 dagen accepteert, vervalt het aanbod. Het aanbod is daarnaast onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.2. Zolang de klant het aanbod niet binnen de genoemde termijn heeft geaccepteerd, mag Zend’r taal het aanbod en de bijbehorende tarieven intrekken of wijzigen.

3.3. Zend’r taal geeft in het aanbod aan welke dienst, welke training of gekozen pakket wordt aangeboden, het overeengekomen tarief en/of het gebruikelijke uurtarief met een geschat aantal uren. Eventuele bijkomende kosten, waaronder reiskosten á €0,35 ex btw per kilometer en/of reistijd worden tevens vermeld. Aan een schatting qua uren kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4. Als blijkt dat de klant bij de aanvraag onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven, mag Zend’r taal de tarieven en aanvullende voorwaarden aanpassen.

3.5. Het aanbod en/of speciale actie geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.6. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten, de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

3.7. Zend’r taal mag een aanbetaling van 50% van het overeengekomen tarief aan de klant in rekening brengen. De werkzaamheden zullen pas starten nadat de betaling is voldaan. Tenzij anders overeengekomen, wordt het restantbedrag in één termijn aan de klant gefactureerd.

3.8. Zend’r taal mag de tarieven tussentijds wijzigen. Als de tarieven van overeengekomen diensten stijgen na het sluiten van de overeenkomst, dan mag de klant de overeenkomst annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen door wettelijke regelingen of bepalingen zijn hierbij uitgesloten.

3.9. Als de klant een abonnement of overeenkomst voor onbepaalde tijd met Zend’r taal heeft gesloten, en Zend’r taal de tarieven verhoogt met een percentage gelijk aan de stijging van de dienstenprijsindex die is vastgesteld door het CBS, kan de klant de overeenkomst niet tussentijds ontbinden.

3.10. Alles wat buiten het aanbod aan de klant wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig in rekening gebracht.

3.11. Zend’r taal kan niet aan het aanbod worden gehouden als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST, MEERWERK, ONTBINDEN EN ANNULEREN

4.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant akkoord via de e-mail stuurt. Wijzigingen in gesloten overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk worden gedaan en zijn pas geldig wanneer deze door Zend’r taal en de klant zijn geaccepteerd.

4.2. Na het sluiten van de overeenkomst zal Zend’r taal binnen de afgesproken termijn starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Als de klant het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt Zend’r taal de acceptatie van het aanbod. Zolang Zend’r taal de acceptatie niet heeft bevestigd, mag de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

4.3. Zend’r taal mag bepaalde werkzaamheden uit laten voeren door derden of zich laten ondersteunen zonder dat de klant daarvan vooraf op de hoogte gesteld dient te worden.

4.4. Als Zend’r taal door onvoorziene omstandigheden, die op het moment van het opstellen van het aanbod nog niet bekend waren, meer werk moet uitvoeren dan is overeengekomen in het aanbod, mag Zend’r taal de daaruit voortkomende meerkosten als meerwerk aan de klant in rekening brengen.

4.5. Wanneer door meerwerk het tijdstip van levering wijzigt, stelt Zend’r taal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

4.6. Als de B2B-klant de overeenkomst meer dan 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden wil annuleren is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de B2B-klant verplicht een vergoeding te betalen van 50% van het overeengekomen tarief.

4.7. Annulering van de overeenkomst door een B2B-klant minder dan 14 dagen voor aanvang is alleen schriftelijk mogelijk. Zend’r taal heeft tijd gereserveerd voor de ingeplande werkzaamheden.
De vergoedingen worden als volgt gehanteerd:

 • annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden: 75% van het overeengekomen tarief;
 • annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden: 100% van het overeengekomen tarief.

4.8. De klant, niet-B2B zijnde, kan een overeenkomst die betrekking heeft op een aankoop van een dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden zolang de werkzaamheden nog niet van start zijn gegaan. Zend’r taal mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

4.9. Wanneer het traject of een overeenkomst door een niet-B2B klant tussentijds wordt beëindigd, blijft de klant altijd verplicht de reeds uitgevoerde diensten en/of lessen naar rato te voldoen.

4.10. Een losse les kan tot 7 dagen voor aanvang van de sessie kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 7 dagen of het niet tijdig aanwezig zijn wordt 50% van het overeengekomen bedrag alsnog in rekening gebracht, wanneer deze al is voldaan of onderdeel is van een traject wordt deze niet gerestitueerd.

4.11. Wanneer de klant een losse les (in geval van een niet-B2B klant na de termijn uit artikel 4.8) wil annuleren, is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht om een vergoeding voor de gereserveerde tijd te betalen:

 • annulering tot 7 dagen voor aanvang van de les: 30% van het in het aanbod overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de les: 50% van het in het aanbod overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 48 uur voor aanvang of wanneer de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de les aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden.

4.12. De klant is in ieder geval verplicht om geleden verlies, gederfde winst en in ieder geval de kosten voor ingekochte materialen en/of ingehuurde derden te vergoeden wanneer een les wordt geannuleerd.

4.13. In geval van gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de B2B klant, vanwege andere redenen dan overmacht of nalatigheid van Zend’r taal, behoudt Zend’r taal het recht op het volledige overeengekomen tarief voor de betreffende overeengekomen diensten. De betalingsverplichting voor de B2B klant komt niet te vervallen en indien er al betalingen hebben plaatsgevonden, vindt er geen restitutie plaats.

4.14. Als door de klant een aanbetaling is betaald, dient deze aanbetaling als annuleringsvergoeding ongeacht het bedrag en/of percentage van de betaalde aanbetaling.

4.15. Het door de klant geaccepteerde aanbod, eventueel gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden vormen samen de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van beide partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. Iedere overeenkomst tussen Zend’r taal en de klant is een inspanningsverplichting waarbij Zend’r taal de verplichtingen naar beste vermogen en inzicht zal uitvoeren, met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. Zend’r taal kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden als het resultaat niet aan de verwachtingen van de klant voldoet.

5.2. Zend’r taal zorgt ervoor dat (vertrouwelijke) informatie die de klant aan Zend’r taal levert zodanig wordt beveiligd dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Zend’r taal is bevoegd om voor promotionele doeleinden, voor bijvoorbeeld een portfolio of referenties, de gegevens van de klant op de website en/of social media kanalen te publiceren.

5.4. De klant is verplicht om alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals persoons- en bedrijfsgegevens en informatie over of met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en relevante informatie waar Zend’r taal om verzoekt, tijdig aan Zend’r taal beschikbaar te stellen. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens, ook als ze van derden afkomstig zijn.

5.5. Als de klant de gegevens uit artikel 5.4 niet of niet-tijdig aan de klant beschikbaar stelt en de uitvoering van de werkzaamheden daardoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant. Daarnaast mag Zend’r taal eenzijdig besluiten om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de gegevens door Zend’r taal zijn ontvangen.

5.6. Als door toedoen van Zend’r taal de uitvoering van de diensten vertraging oploopt door ziekte of vanwege andere onvoorziene (persoonlijke) omstandigheden, zal Zend’r taal dit zo snel mogelijk schriftelijk, maar altijd binnen 24 uur, aan de klant meedelen.

5.7. Zend’r taal werkt voor het traject en/of het programma op haar eigen locatie of op de locatie van de klant.

Indien de klant kenbaar maakt de werkzaamheden op een andere locatie te laten uitvoeren, dan kan er in overleg met Zend’r taal een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.

5.8. Indien werkzaamheden op locatie bij de klant plaatsvinden, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de faciliteiten bij de klant.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant moet zich houden aan de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.

6.2. De klant is verplicht om wijzigingen in de gegevens zoals genoemd in artikel 5.4. zo spoedig mogelijk aan Zend’r taal te melden.

6.3. De klant is verplicht om klachten over de door Zend’r taal geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na levering van de dienst(en) aan Zend’r taal te melden. Zend’r taal streeft ernaar binnen 5 werkdagen op de klacht te reageren.

6.4. De klant is verplicht Zend’r taal een redelijk termijn te geven om de klacht en/of het geconstateerde gebrek te herstellen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

6.5. Eén jaar na levering van de diensten vrijwaart de klant Zend’r taal van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten.

6.6. De klant moet zelf reservekopieën maken van alle materialen en/of gegevens die Zend’r taal nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden. Bij verlies van deze materialen en/of gegevens is Zend’r taal niet aansprakelijk voor de schade die daaruit voortkomt.

6.7. Als Zend’r taal inloggegevens met de klant deelt, dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Zend’r taal is niet aansprakelijk voor misbruik en/of verlies van de inloggegevens en mag ervan uitgaan dat de klant degene is die inlogt door middel van de met de klant gedeelde inloggegevens.

6.8. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van eventuele beschikbare subsidies.

ARTIKEL 7. BIJZONDERE BEPALINGEN LESSEN EN STRIPPENKAARTEN

7.1. In geval van een traject en/of programma met een vooraf bepaalde duur is de klant of de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het tijdig insturen van opdrachten. Niet tijdig ingestuurde opdrachten komen te vervallen na afloop van de duur van de overeenkomst. Tevens kan door de klant of de deelnemer geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

7.2. In uitzondering op artikel 7.1. kan, tenzij anders overeengekomen, het programma enkel met maximaal 5 weken worden verlengd indien de klant of de deelnemer ziek is of met vakantie is geweest.

7.3. De klant/deelnemer erkent dat eventueel resultaat niet direct zicht- en meetbaar zal zijn en dat eventuele resultaten afhankelijk zijn van de inzet van de klant/deelnemer zelf en de manier waarop de klant/deelnemer de opdrachten uitvoert. Zend’r taal geeft geen enkele garanties voor het behalen van een bepaald resultaat door de klant/deelnemer.

7.4. Indien Zend’r taal gebruik maakt van software van een derde partij (leverancier) om de content binnen trainingen digitaal aan de klant beschikbaar te stellen, kan Zend’r taal niet garanderen dat die software altijd en overal te bereiken is en aanvaard geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk niet bereikbaar zijn van de content.

7.5. Zend’r taal mag het aanbod en de bijbehorende content binnen een programma uitbreiden, beperken of aanpassen in verband met kwalitatieve verbeteringen zodra Zend’r taal dit nodig acht.

7.6. Zend’r taal mag de klant/deelnemer verwijderen uit een van de trajecten, lessen en/of programma’s indien de klant/deelnemer door het gedrag het programma verstoort en in de toekomst van verdere deelname uitsluiten. Restitutie van betaalde gelden of opheffing van de betalingsverplichting is niet van toepassing.

7.7. Deelname van de klant/deelnemer aan een groepsactiviteit kan niet worden verplaatst. Tot
7 dagen voor aanvang van de groepsactiviteit kan de klant/deelnemer zich kosteloos afmelden. De klant/deelnemer mag daarnaast maximaal twee keer kosteloos een les inhalen. Zend’r taal maakt een planning voor de groepsactiviteiten en stelt de klant en de deelnemer daarvan tijdig op de hoogte.

7.8. Indien Zend’r taal zelf verhinderd is voor een overeengekomen les of groepsactiviteit binnen het traject en/of het programma, zal in overleg met de klant/de deelnemer de sessie worden verplaatst.

7.9. Het is de klant/deelnemer niet toegestaan beeld- en geluidsopnames te maken van lessen en/of groepsactiviteiten, tenzij vooraf toestemming is verleend.

STRIPPENKAARTEN

7.10. Zend’r taal biedt verschillende strippenkaarten aan. De particuliere klant kan de strippenkaarten via de e-mail aanvragen.

7.11. De strippenkaart kan voor 15 of 30 lessen van 30 of 60 minuten worden afgenomen. Zend’r taal houdt vervolgens een registratie bij.

De klant kan Zend’r taal te allen tijde verzoeken om de registratie aan de klant te overleggen. Indien de stippenkaart op dreigt te raken, zal Zend’r taal contact opnemen met de klant.

7.12. De strippen op de strippenkaart gaan per 30 of 60 minuten.

7.13. De strippenkaart van 15 lessen is zes maanden geldig, de strippenkaart van 30 lessen is negen maanden geldig, tenzij anders overeengekomen.

7.14. Restitutie van de openstaande strippen is niet mogelijk.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. Zodra het aanbod door de klant is geaccepteerd, is ook de verplichting ontstaan tot betaling van het overeengekomen tarief.

8.2. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaald te zijn, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

8.3. Zend’r taal biedt de klant de mogelijkheid om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Indien de termijn betaling(en) niet-tijdig worden voldaan, is Zend’r taal bevoegd de werkzaamheden uit te stellen tot een volgende betaling is gedaan.

8.4. Indien niet-tijdige betaling drie keer is voorgekomen, kan Zend’r taal besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen en/of de mogelijkheid tot termijnbetalingen op te heffen en is het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar door Zend’r taal.

8.5. Als de klant niet-tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een verdere ingebrekestelling nodig is.

8.6. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen.

8.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of overlijden aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Zend’r taal onmiddellijk opeisbaar.

8.8. In aanvulling op artikel 8.7 heeft Zend’r taal het recht de uitvoering van de werkzaamheden of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.9. Alle door Zend’r taal geleverde diensten blijven eigendom van Zend’r taal totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Zend’r taal zijn betaald.

8.10. De klant kan bezwaren tegen de door Zend’r taal verzonden facturen uiterlijk binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk aan Zend’r taal kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Zend’r taal een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde diensten, documentatie en/of materialen berusten bij Zend’r taal tenzij anders is overeengekomen. Het is de klant in geen enkel geval toegestaan de geleverde diensten, documentatie en/of materialen, te veelvoudigen, doorverkopen, openbaar te maken en/of aan derden ter beschikking te stellen, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De intellectuele eigendomsrechten op door Zend’r taal ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusief eigendom van Zend’r taal tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.3. Zend’r taal is niet verantwoordelijk voor de informatie en/of content die via de klant met Zend’r taal wordt gedeeld of ter beschikking is gesteld. Indien de door de klant aangeleverde informatie en/of content op een manier inbreuk maakt op rechten van derden en/of in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, zal de klant Zend’r taal vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden eisen als gevolg van dit handelen van de klant.

9.4. Iedere handeling die in strijd is met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht waarbij Zend’r taal recht heeft op een vergoeding ter hoogte van minimaal tweemaal de door Zend’r taal gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

10.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, behalve als uit het aanbod anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

10.2. De klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behalve als dit expliciet is toegestaan.

10.3. Beide partijen mogen de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling niet aan de verplichtingen voldoet. In ieder geval moet er een redelijke termijn zijn gesteld om de tekortkoming te herstellen.

10.4. In uitzondering op artikel 10.3. kan Zend’r taal de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving direct geheel of gedeeltelijk beëindigen als zich een dringende reden voordoet waaronder in ieder geval wordt begrepen dat:

 • surseance van betaling aan de klant is verleend;
 • het faillissement van de klant is uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan de betalingsverplichting kan (blijven) voldoen en terugkerende betalingsproblemen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde, goede zeden en/of wet- en regelgeving;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met een verplichting die voortkomt uit de overeenkomst;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk al dan niet per aangetekend schrijven en redelijke richtlijnen en/of aanwijzingen van Zend’r taal negeert;
 • er voor Zend’r taal aanwijzingen en/of (nieuwe) feiten en omstandigheden zijn dat Zend’r taal zich niet (meer) naar beste kunnen kan inzetten, bijvoorbeeld vanwege een vertrouwensbreuk met de klant, om de werkzaamheden uit te voeren.

10.5. Zend’r taal zal, indien de overeenkomst wordt beëindigd vanwege een situatie uit artikel 10.4 het resterende bedrag voor de werkzaamheden aan de klant retourneren maar nooit verplicht zijn om een schadevergoeding aan de klant te betalen.

10.6. Als Zend’r taal op het moment van de beëindiging zoals genoemd in dit artikel al betalingen met betrekking tot de werkzaamheden heeft ontvangen, zullen deze betalingen niet met terugwerkende kracht worden terugbetaald. Daarnaast blijven bedragen die Zend’r taal vóór de ontbinding aan de klant heeft gefactureerd nog steeds verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. De klant is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de aangeleerde lesstof binnen de geleverde diensten van Zend’r taal. Daarnaast erkent de klant dat eventueel resultaat niet direct zicht- en meetbaar zal zijn en dat eventuele resultaten afhankelijk zijn van de inzet van de klant.

11.2. Indien Zend’r taal toch, ondanks artikel 11.1, aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal van het overeengekomen tarief voor de betreffende werkzaamheden. Als er sprake is van een duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de door de klant laatst betaalde factuur.

11.3. De klant heeft pas recht op een schadevergoeding als de klant Zend’r taal heeft gewezen op de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging tegenover de klant door middel van een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling dient de klant Zend’r taal een redelijke termijn te geven om de tekortkoming te herstellen en/of alsnog na te komen. Alleen wanneer Zend’r taal niet heeft voldaan aan herstel en/of nakoming, heeft de klant mogelijk recht op een schadevergoeding. Als de nakoming en/of het herstel blijvend onmogelijk is, geldt het vereiste van een ingebrekstelling niet.

11.4. In aanvulling op artikel 11.2 is Zend’r taal alleen aansprakelijk voor directe schade zoals de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, eventuele redelijke kosten die de klant moet maken om de schade te laten herstellen en redelijke kosten die gemaakt dienen te worden ter voorkoming of beperking van de schade voor zover de klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.5. Zend’r taal is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Zend’r taal of wanneer Zend’r taal is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11.6. Zend’r taal is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals gemiste besparingen, misgelopen winst, kosten voor juridische bijstand, verlies van klanten, herstelkosten, schade door bedrijfsstagnatie en voor schade ontstaan door verlies van de gegevens uit artikel 5.4 en 7.2 bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

11.7. De klant vrijwaart Zend’r taal tegen alle aanspraken van derden, kosten daarbij inbegrepen, die op welke manier dan ook samenhangen met werkzaamheden die Zend’r taal in het kader van de overeenkomst heeft verricht.

ARTIKEL 12. ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN OVERMACHT

12.1. Zend’r taal is niet gehouden aan de verplichting tot het uitvoeren van de werkzaamheden als de nakoming ervan onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht wordt een situatie verstaan waarin partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen en overheidsmaatregelen.

12.2. Indien zich een situatie zoals genoemd in artikel 12.1 voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de werkzaamheden tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie samen naar een oplossing. Indien de overmacht meer dan 90 dagen heeft geduurd, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

12.3. Zend’r taal is bij het uitvoeren van de werkzaamheden in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar Zend’r taal geen invloed op kan uitoefenen. Zend’r taal kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van een situatie waarbij de schade te wijten is aan een derde partij waarmee Zend’r taal een overeenkomst is aangegaan.

12.4. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1. Als de klant in de opdracht bepalingen en/of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden, dan zijn deze bepalingen en/of voorwaarden alleen bindend als Zend’r taal deze bepalingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft geaccepteerd.

13.2. Zend’r taal spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring.

13.3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij met betrekking tot de overeenkomst en de werkzaamheden hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt aangegeven of als dat blijkt uit redelijkheid en billijkheid.

13.4. Indien Zend’r taal in het voordeel van de klant afwijkt van de algemene voorwaarden, kan de klant daar geen rechten aan ontlenen.

13.5. Rechten en plichten die ontstaan uit de overeenkomst kunnen alleen van de klant op een andere partij worden overgedragen als Zend’r taal daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

13.6. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.7. Partijen zullen eventuele conflicten eerst samen proberen op te lossen voordat zij een beroep zullen doen op de rechter.

13.8. Alle conflicten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Zend’r taal is gevestigd, behalve als een wettelijke verplichting anders bepaalt.

versie: mei 2023

Deze voorwaarden zijn beschermd door het wettelijke auteursrecht.
Bij constatering van onrechtmatig gebruik zal een schadevergoeding van €1.000,- in rekening worden gebracht.